VERSLAG A.L.V. UITVAARTVERENIGING “DE LAATSTE EER FREDERIKSOORD e.o”,

gehouden op donderdag 29 maart 2018 in De Tippe te Vledder.

 

Aanwezig: voltallig bestuur, een lid kascommissie en twee leden.

Met kennisgeving afwezig: Marten Haveman (lid kascontrolecommissie) 

 

1. Opening.

Met een ogenblik stilte voor de ons ontvallen leden, opent voorzitter Klaas Schaap de vergadering.

 

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

3. Mededelingen.

  • Door een reorganisatie kan Reestmond geen groenonderhoud meer doen bij de aula. GreenFix voert het nu uit tegen vergelijkbare kosten.

  • Het bestuur heeft meegewerkt aan een nieuw Kwaliteitsplan Openbare Ruimte van de gemeente. Voor de begraafplaats geldt een aparte status.

  • De vereniging bestaat dit jaar 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan willen we in november een lichtjesavond houden op de begraafplaats.

     

4. Ingekomen stukken

 Er zijn geen ingekomen stukken die behandeld moeten worden.

 

5. Notulen ALV 30 maart 2017.

Er zijn geen vragen of opmerkingen. De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd.

 

6. Jaarverslag secretaris

Het verslag ligt ter tafel. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 

7. Pauze

Vanwege de snelle voortgang van de vergadering slaat de voorzitter de pauze over.

 

8. Financieel verslag

Jacob geeft een toelichting op het verslag. De administratiekosten zijn iets hoger door aanschaf toner, briefpapier en postzegels. Yarden geeft geen standaard vergoeding meer, maar betaalt op declaratie voor de diensten. De gladheidsbestrijding bij de aula wordt volgend jaar afzonderlijk vermeld. Twee vragen uit de vergadering: Hoe hoog was de vergoeding voor het gebruik van de aula vorig jaar? Antw.: €4.300. Zijn er nog leden geroyeerd vanwege betalingsachterstand? Antw.: Komt verderop in de vergadering terug. Het verslag wordt zonder verdere vragen of opmerkingen goedgekeurd.

 

 9. Verslag kascommissie

De kascommissie, bestaande uit Marten Haveman en Chris van der Woude, geeft bij monde van Chris een toelichting op haar onderzoek. De bevindingen: De saldi, vermeld in het financieel overzicht, stemden per 31-12-2017 overeen met de banksaldi, zowel voor de lopende rekening als de reserverekening. De kosten voor Kiers ten opzichte van de contributie zijn gestegen van 49 naar 61,5 procent. Het eigen vermogen van de vereniging is met 60 procent hoog te noemen. Het actuarieel rapport is n.a.v. 2016 gemaakt en gaf een goede positie aan. De kascommissie constateert dat de gehele administratie prima op orde is en vraagt de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dat gebeurt.

 

10. Vaststellen kascommissie

Beide leden van de kascommissie zijn bereid het komend jaar opnieuw te doen. De vergadering  gaat hiermee van ganser harte akkoord.

 

11. Vaststellen contributie

Gezien het resultaat over 2017 stelt het bestuur voor de contributie ongewijzigd te laten.  De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

12. Debiteurenbeheer

Afgelopen najaar is een aantal brieven verstuurd, wat er toe leidde dat er aanvang 2018 nog vier adressen met totaal vijf leden waren met een betalingsachterstand van twee jaar. De penningmeester stelt voor ze nog één kans te geven om uiterlijk eind april te betalen. Als ze niet kunnen betalen, moeten ze contact opnemen. Zo niet, dan worden ze geroyeerd. De vergadering stemt hier mee in.

 

13. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar zijn Klaas Schaap en Gerard Weenink. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn, stelt de voorzitter voor beide bestuursleden bij acclamatie opnieuw te benoemen. Dit gebeurt.

 

14. Rondvraag

Mw. Ellen: Het bestuur doet het goed en alles is duidelijk.

A.J. Blomsma: Moeten we volgend jaar weer in Wilhelminaoord vergaderen? De vergadering gaat hiermee akkoord.

 

15. Sluiting

Onder dankzegging aan de aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering.

 

Voorzitter                                                                                         secretaris                                                          

Klaas Schaap                                                                                    Arend Jan Blomsma